Hudba a tvorivosť ako nástroj rozvoja učiteľa II

Hudba a tvorivosť ako nástroj rozvoja učiteľa II. – posilnenie vnútornej odolnosti 

Kurz je zameraný na rozvoj a prehĺbenie hudobných a pedagogických zručností a dopĺňa ich posilnením celkových osobnostných zručností s dôrazom na vnútornú odolnosť. Motivuje učiteľov pokračovať v práci na svojom profesijnom rozvoji. Kurz sa koná 11.2.2024, 8. a 9.5.2024.

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti hudobnej pedagogiky, didaktiky hudby a metodiky hudobnej edukácie.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 %.

Takto viete dosiahnuť až 12 % príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov. 

Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program .

Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy. 

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na produkcia@superar.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907/ 902 294 

Čo si z kurzu odnesiete?

posilníte vlastnú vnútornú odolnosť cez rozličné nástroje (tvorba osobnej a profesijnej vízie, práca so zónou záujmu a zónou vplyvu, rozpoznanie kognitívnych pascí...)

posilníte vlastnú vnútornú odolnosť cez rozličné nástroje (tvorba osobnej a profesijnej vízie, práca so zónou záujmu a zónou vplyvu, rozpoznanie kognitívnych pascí...)

osvojíte si postoje, vedomosti a zručnosti potrebné pri učení zameranom na žiaka

osvojíte si postoje, vedomosti a zručnosti potrebné pri učení zameranom na žiaka

nadobudnete schopnosť samostatne tvoriť vlastné originálne inovatívne metodické postupy v oblasti intonácie a elementárnej hudobnej tvorby

nadobudnete schopnosť samostatne tvoriť vlastné originálne inovatívne metodické postupy v oblasti intonácie a elementárnej hudobnej tvorby

nacvičíte edukačné aktivity zamerané na rozvoj intonácie a elementárnej hudobnej tvorby

nacvičíte edukačné aktivity zamerané na rozvoj intonácie a elementárnej hudobnej tvorby

Čo vás čaká?

Osobnostné zručnosti

Budovanie vnútornej odolnosti
Osobná aj profesijná vízia
Zóna záujmu a zóna vplyvu
Kognitívne pasce

Pedagogické zručnosti

Učenie zamerané na žiaka
Práca s rozmanitosťou, diferenciácia
Skupinová práca

Hudobné zručnosti

Intonácia
Metodické postupy a edukačné aktivity
zamerané na intonáciu a solfeggio
Solmizačné modely
v spojení s rytmickými modelmi
Hudobná koncepcia Z. Kodálya
Hudobná tvorba
Východiská elementárnej improvizácie
a kompozície (elementárne sprievody)
Hudobná kreativita
Hudobné zručnosti 1

Pre koho je kurz určený?

učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy
učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy
učiteľ/ka strednej školy
učiteľ/ka základnej umeleckej školy
vychovávateľ/ka
korepetítor/ka
pedagogický asistent/ka
študenti VŠ pedagogických a umeleckých smerov

Kurzom vás budú sprevádzať naši skúsení lektori:

Koncertný klavirista, mentor a  lektor v Superar Slovakia v oblasti rozvoja hudobných schopností učiteľov. Zameriava sa na hudbu 20. a 21. storočia, grafické partitúry a experimentalnu hudbu. Vytvára a riadi nové alternatívne vzdelávacie inštitúcie - VENI ACADEMY, SoundOrchestra a Učiteľske kolégium. V rokoch  2011 - 2018 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UK ako pedagóg a vedúci katedry.

doc. Ivan Šiller ArtD

Koncertný klavirista, mentor a lektor v Superar Slovakia v oblasti rozvoja hudobných schopností učiteľov. Zameriava sa na hudbu 20. a 21. storočia, grafické partitúry a experimentalnu hudbu. Vytvára a riadi nové alternatívne vzdelávacie inštitúcie – VENI ACADEMY, SoundOrchestra a Učiteľske kolégium. V rokoch 2011 – 2018 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UK ako pedagóg a vedúci katedry.
Pracovala ako učiteľka na CZŠ Narnia a zároveň sa venovala mentoringu a vzdelávaniu učiteľov v programe Teach. Podieľa sa na projekte Učiteľského kolégia: nového VŠ študijného programu pre učiteľov so zameraním na charakter, podnikavosť, líderstvo a inovácie v pedagogickej praxi. V Superar Slovakia je lektorkou  a konzultantkou v oblasti pedagogických zručností a osobnostného rastu učiteľov.

Mgr. Kristína Uhlíková

Pracovala ako učiteľka na CZŠ Narnia a zároveň sa venovala mentoringu a vzdelávaniu učiteľov v programe Teach. Podieľa sa na projekte Učiteľského kolégia: nového VŠ študijného programu pre učiteľov so zameraním na charakter, podnikavosť, líderstvo a inovácie v pedagogickej praxi. V Superar Slovakia je lektorkou a konzultantkou v oblasti pedagogických zručností a osobnostného rastu učiteľov.
Metodik Superar Slovakia, didaktik hudby, hudobný skladateľ a publicista. Autor dvoch vedeckých monografií v oblasti hudobnej edukácie a štyroch metodických publikácií  - Skladačky, Hudba ako čin, Mesiace a Čísla. Je tvorcom dvoch zbierok skladieb pre klavír  - Situácie a Tarantulky. Pracoval ako učiteľ na základnej škole a zároveň vyučoval hudobno-pedagogické predmety na Pedagogickej fakulte UK.  Je dlhoročným lektorom letných seminárov Orff Schulwerk.

Mgr. Art. Tomáš Boroš PhD., ArtD

Metodik Superar Slovakia, didaktik hudby, hudobný skladateľ a publicista. Autor dvoch vedeckých monografií v oblasti hudobnej edukácie a štyroch metodických publikácií – Skladačky, Hudba ako čin, Mesiace a Čísla. Je tvorcom dvoch zbierok skladieb pre klavír – Situácie a Tarantulky. Pracoval ako učiteľ na základnej škole a zároveň vyučoval hudobno-pedagogické predmety na Pedagogickej fakulte UK. Je dlhoročným lektorom letných seminárov Orff Schulwerk.

Čo ešte potrebujete vedieť?

Tešíme sa na vás!

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa kurzu nás neváhajte kontaktovať:

(421) 0907 902 294
produkcia@superar.sk
S LOGO

Obsah kurzu je v súlade s kurikulárnou reformou Ministerstva školstva a je súčasťou inovačného vzdelávania Superar Slovakia. Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.