Hudba a tvorivosť ako nástroj rozvoja učiteľa I

Hudba a tvorivosť ako nástroj rozvoja učiteľa I.

Kurz je zameraný na rozvoj pedagogických a hudobných zručností. Inšpiruje učiteľov k práci na svojom profesijnom rozvoji.

Momentálne nemáme určený termín kurzu. Ak máte o kurz záujem, napíšte nám na produkcia@superar.sk a budeme vás informovať o najbližšom dátume.

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti hudobnej pedagogiky, didaktiky hudby a metodiky hudobnej edukácie.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 %.

Takto viete dosiahnuť až 12 % príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov. 

Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program .

Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy. 

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na produkcia@superar.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907/ 902 294 

Čo si z kurzu odnesiete?

získate inšpiráciu k systematickej práci na svojom rozvoji

získate inšpiráciu k systematickej práci na svojom rozvoji

naučíte sa pracovať s cieľmi a vytvárať kvalitné vyučovacie hodiny

naučíte sa pracovať s cieľmi a vytvárať kvalitné vyučovacie hodiny

osvojíte si princípy súčasnej progresívnej hudobnej pedagogiky, metodiky a didaktiky

osvojíte si princípy súčasnej progresívnej hudobnej pedagogiky, metodiky a didaktiky

nacvičíte si edukačné aktivity zamerané na vlastnosti zvuku a rytmus

nacvičíte si edukačné aktivity zamerané na vlastnosti zvuku a rytmus

nadobudnete schopnosť samostatne tvoriť vlastné originálne metodické postupy v oblasti zvuku a rytmu

nadobudnete schopnosť samostatne tvoriť vlastné originálne metodické postupy v oblasti zvuku a rytmu

nadviažete nové kontakty s ľuďmi zapálenými pre to, čo robia

nadviažete nové kontakty s ľuďmi zapálenými pre to, čo robia

Čo vás čaká?

Pedagogické zručnosti

Ako vytvoriť kvalitnú vyučovaciu hodinu?
Štruktúra a plánovanie vyučovacej hodiny, tipy a triky
SMART ciele v práci s deťmi, ciele hodín
a ako ich priebežne merať a vyhodnocovať
Ako vytvoriť bezpečnú a motivujúcu kultúru v triede?
Budovanie kultúry úspechu v triede
Rutiny na tvorbu bezpečného a motivujúceho prostredia
Manažovanie správania - techniky a metódy

Hudobné zručnosti

Ako pracovať so zvukom a tichom
Zvuk - východisko hudobnej edukácie: základný vyjadrovací prostriedok
Organizácia zvuku, časový rozmer hudby: pulz, metrum, rytmus
Didaktická interpretácia hudobného diela
Pohybová, vizuálna, dramatická a inštrumentálna interpretácia hudby
Princípy didaktickej redukcie
Hudobné zručnosti 1

Pre koho je kurz určený?

učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy
učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy
učiteľ/ka strednej školy
učiteľ/ka základnej umeleckej školy
vychovávateľ/ka
korepetítor/ka
pedagogický asistent/ka
študenti VŠ pedagogických a umeleckých smerov

Kurzom vás budú sprevádzať naši skúsení lektori:

Koncertný klavirista, mentor a  lektor v Superar Slovakia v oblasti rozvoja hudobných schopností učiteľov. Zameriava sa na hudbu 20. a 21. storočia, grafické partitúry a experimentalnu hudbu. Vytvára a riadi nové alternatívne vzdelávacie inštitúcie - VENI ACADEMY, SoundOrchestra a Učiteľske kolégium. V rokoch  2011 - 2018 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UK ako pedagóg a vedúci katedry.

doc. Ivan Šiller ArtD

Koncertný klavirista, mentor a lektor v Superar Slovakia v oblasti rozvoja hudobných schopností učiteľov. Zameriava sa na hudbu 20. a 21. storočia, grafické partitúry a experimentalnu hudbu. Vytvára a riadi nové alternatívne vzdelávacie inštitúcie – VENI ACADEMY, SoundOrchestra a Učiteľske kolégium. V rokoch 2011 – 2018 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UK ako pedagóg a vedúci katedry.
Pracovala ako učiteľka na CZŠ Narnia a zároveň sa venovala mentoringu a vzdelávaniu učiteľov v programe Teach. Podieľa sa na projekte Učiteľského kolégia: nového VŠ študijného programu pre učiteľov so zameraním na charakter, podnikavosť, líderstvo a inovácie v pedagogickej praxi. V Superar Slovakia je lektorkou  a konzultantkou v oblasti pedagogických zručností a osobnostného rastu učiteľov.

Mgr. Kristína Uhlíková

Pracovala ako učiteľka na CZŠ Narnia a zároveň sa venovala mentoringu a vzdelávaniu učiteľov v programe Teach. Podieľa sa na projekte Učiteľského kolégia: nového VŠ študijného programu pre učiteľov so zameraním na charakter, podnikavosť, líderstvo a inovácie v pedagogickej praxi. V Superar Slovakia je lektorkou a konzultantkou v oblasti pedagogických zručností a osobnostného rastu učiteľov.
Metodik Superar Slovakia, didaktik hudby, hudobný skladateľ a publicista. Autor dvoch vedeckých monografií v oblasti hudobnej edukácie a štyroch metodických publikácií  - Skladačky, Hudba ako čin, Mesiace a Čísla. Je tvorcom dvoch zbierok skladieb pre klavír  - Situácie a Tarantulky. Pracoval ako učiteľ na základnej škole a zároveň vyučoval hudobno-pedagogické predmety na Pedagogickej fakulte UK.  Je dlhoročným lektorom letných seminárov Orff Schulwerk.

Mgr. Art. Tomáš Boroš PhD., ArtD

Metodik Superar Slovakia, didaktik hudby, hudobný skladateľ a publicista. Autor dvoch vedeckých monografií v oblasti hudobnej edukácie a štyroch metodických publikácií – Skladačky, Hudba ako čin, Mesiace a Čísla. Je tvorcom dvoch zbierok skladieb pre klavír – Situácie a Tarantulky. Pracoval ako učiteľ na základnej škole a zároveň vyučoval hudobno-pedagogické predmety na Pedagogickej fakulte UK. Je dlhoročným lektorom letných seminárov Orff Schulwerk.

Čo ešte potrebujete vedieť?

Tešíme sa na vás!

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa kurzu nás neváhajte kontaktovať:

(421) 0907 902 294
produkcia@superar.sk
S LOGO

Obsah kurzu je v súlade s kurikulárnou reformou Ministerstva školstva a je súčasťou inovačného vzdelávania Superar Slovakia. Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.