Opatrenia voči zamedzeniu šírenia nákazy Covid-19 v organizácii Superar

Aktivity realizované v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania harmonizujeme s usmerneniami Ministerstva školstva SR – zdroj: Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia:

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

aktualizovaný dňa 16.9.2020

 

Časový rámec platnosti opatrení:

 

            2.9.2020 – 14.9.2020

           

 1. Aktivity v rámci neformálneho vzdelávania (poobednajší zbor, spoločné nácviky, verejné vystúpenia, akékoľvek cestovanie detí) – nad rámec vyučovania v rámci rozvrhu sú do 14. 9. 2020 pozastavené.
 2. Podmienky a pokyny týkajúce sa ďalšieho fungovania aktivít na školách (aj voľnočasových a neformálneho vzdelávania) – vydávajú riaditelia zariadení v ktorých výuka prebieha.

Od 14. 9. 2020

 

 • Opatrenia bude Superar zavádzať lokálne, podľa aktuálnej epidemiologickej situácie (zelený, oranžový, červený stupeň)
 • Informácie o začatí oranžovej alebo červenej fázy epidemiologických opatrení je povinná poskytovať príslušná ZŠ prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Pedagógovia Superar priebežne udržujú kontakt s vedeniami škôl a monitorujú situáciu.
 • Ak je žiak v škole v skupine žiakov (a blízkych kontaktov) v oranžovej či červenejze, nezúčastňuje sa krúžkovej činnosti.

Homogénna skupina detí krúžku, ktorá je totožná so skupinou v triede
–      zelená fáza – je možné vykonávať krúžkovú činnosť bez obmedzení, pokiaľ nebola trieda, skupina žiakov zaradená v ZŠ, SŠ do oranžovej fázy.

–      Oranžová a červená fáza – postupuje sa v zmysle manuálu pre školy.

 

Zmiešaná skupina detí z rôznych tried, škôl

 • v zelenej fáze – bez obmedzení. Odporúčame aplikovať ROR (rúška, odstup, ruky).

 • v oranžovej fáze – pri hlásení oranžovej fázy zo škôl, iných organizácií, ktoré navštevujú deti, žiaci, klienti CVČ, alebo pri podozrení na ochorenie priamo v CVČ, v organizácii, preruší sa činnosť krúžku, v ktorom sú zmiešané skupiny z rôznych škôl, zariadení, do výsledku testu.

 • v červenej fáze – ruší sa činnosť všetkých krúžkov celého zariadenia a postupuje sa v zmysle manuálu pre školy – časť Červená fáza.
 1. Hodiny Superar počas vyučovania v školách, aj v rámci neformálneho vzdelávania (mimo vyučovania) sú podľa možností realizované v exteriéri, alebo v priestrannej, dobre vetranej miestnosti
 2. Sociálny odstup detí dodržiavame na všetkých hodinách a aktivitách Superar, v prestávkach, pred a po hodinách. Hodinu organizujeme tak, aby medzi deťmi boli rozostupy.
 3. Hodiny organizujeme podľa možností s menej deťmi, a čo najmenším „miešaním“ detí z rôznych tried a ročníkov. Spoločné nácviky detí z rôznych lokalít a škôl pozastavujeme do odvolania.
 4. Použitie rúšok – odporúčame v maximálnej možnej miere. Zároveň odporúčame vyučujúcim klásť dôraz na pohybové a inštrumentálne aktivity – pri nich použitie rúšok neprekáža.
 5. Aktivity mimo školy – v prípade realizovania vyučovania alebo aktivity mimo školy – bez predchádzajúcej kontroly telesnej teploty zúčastnených, zodpovedný vyučujúci Superar skontroluje telesnú teplotu všetkým zúčastneným deťom aj dospelým (učiteľom, hudobníkom, dobrovoľníkom, rodičom). Povinné je použitie dezinfekčných prostriedkov pred začiatkom aktivity a pred podávaním občerstvenia.
 6. Testovanie na COVID 19 – pedagógovia, dobrovoľníci, pracovníci Superar ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi budú pravidelne testovaní. Náklady na úhradu testovania bude znášať organizácia.

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info